Održano završno izlaganje plana upravljanja područjima zaštićenih dijelova prirode na Banovini

1 ožu, 2023

Javno izlaganje Prijedloga Plana upravljanja područjima ekološke mreže Petrinjčica i područje uz Maju i Brućinu za razdoblje od 2023. do 2032. godine održavalo se u Ekološkom centru „Vrata Zrinske gore“ u Prnjavoru Čuntićkom 27. i 28.02.2023. godine. Nositelj izrade Plana upravljanja je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije.

Plan upravljanja je strateški dokument Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije, kojim se utvrđuje stanje područja ekološke mreže te definiraju ciljevi upravljanja, aktivnosti za postizanje ciljeva i pokazatelji provedbe plana. Sukladno Zakonu o zaštiti prirode PU predstavlja obavezni dokument upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže i donosi se za razdoblje od deset godina, uz mogućnost izmjene/nadopune nakon pet godina. Proces izrade PU-a utemeljen je na Smjernicama za planiranje upravljanja zaštićenim područjima i/ili područjima ekološke mreže te se radio na participativan način, uz uključivanje dionika. PU je izrađen u sklopu projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000”, a Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske (MINGOR), kao Naručitelj Projekta, osiguralo je korištenje bespovratnih sredstava Europske unije (EU). Nositelj izrade PU je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije (JU SMŽ), a u izradi su sudjelovali i MINGOR-a te ostali dionici relevantni za ovo područje. Ovaj PU strukturiran je kroz četiri glavne cjeline: uvodni dio, opis procesa planiranja i uključivanja dionika, opis vrijednosti područja obuhvaćenog PU-om i upravljački dio. Upravljački dio sadrži viziju, ciljeve upravljanja, evaluacije stanja i aktivnosti po temama upravljanja te relacijske tablice između ciljeva i mjera očuvanja te planiranih aktivnosti upravljanja. Plan upravljanja područjima EM Petrinjčica i Područje uz Maju i Brućinu razrađen je kroz četiri glavne teme za koje su napravljene evaluacije stanja glavnih obilježja i definirani opći ciljevi te aktivnosti grupirane po podtemama. Za svaku planiranu aktivnost navedeni su: pokazatelji aktivnosti, prioritet provedbe, planirano razdoblje provedbe, očekivana suradnja u provedbi s vanjskim suradnicima i institucijama te procijenjeni okvirni troškovi provedbe.

Područje EM Petrinjčica nalazi se u kontinentalnoj biogeografskoj regiji i okruženo je šumama i manjim naseljima od kojih se po veličini izdvajaju Jabukovac i Donja Mlinoga u sjevernom dijelu i uglavnom je bez većih poljoprivrednih i stočarskih aktivnosti. Područje u blizini potoka Petrinjčica karakteriziraju fluvijalni procesi, a na brežuljkastom području prisutni su procesi erozije. Područje EM Petrinjčica značajno je za očuvanje četiri ciljne vrste riba, jedne ciljne vrste leptira i jednog ciljnog stanišnog tipa.

Područje EM uz Maju i Brućinu nalazi se jugoistočno od grada Gline i pokriva područje rijeka Maje i Brućine. Područje ekološke mreže je značajno zbog tri ciljne vrste beskralješnjaka. Oba područja EM dio su predloženog Regionalnog parka Zrinska gora.

Skip to content