Biološka raznolikost područja

Zaštićene biljke i životinje

Šumske sastojine Zrinske gore stanište su 15 strogo zaštićenih biljnih vrsta. Najvećim dijelom to su vrste porodice Orchidaceae: Cephalanthera longifolia, C. damasonium, Epipactis helleborine, Neotia nidus-avis, Platanthera bifolia i P. chlorantha.

Čak tri vrste strogo zaštićenih režuha raste u šumama Zrinske gore, a od iznimne je važnosti vrlo rijetka Cardamine chelidonia.

Također tu je i nalazište vrlo rijetke vrste Hylocomium brevirostre, uvrštene na Crvenu listu mahovina većine europskih zemalja.

Važno je naglasiti i vrste koje se vrlo rijetko navode u našoj florističkoj i fitocenološkoj literaturi, kao npr. Matteuccia struthiopteris, Hypericum androsaemum, Sedum cepaea te serpentinofit Asplenium cuneifolium koji uz lokalitet Ljeskovac na Zrinskoj gori bilježi još samo jedno nalazište u Republici Hrvatskoj.

Također tu je i nalazište vrlo rijetke vrste Hylocomium brevirostre, uvrštene na Crvenu listu mahovina većine europskih zemalja.

Na ovom području zabilježeno je 39 vrsta tulara. Pripadaju vodenim redovima kukaca, uz vretenca, vodencvjeta, običara i muljara. Najzanimljiviji od njih su Rhyacophila dorsalis, Chaetopteryx bucari, C. gonospina, H. tineoides, H. lotensis i A. sexamaculata. Dvanaest vrsta iz regije Banovine prošle su postupak DNA barkodiranja.

Velika je vrijednost u bogatstvu vrsta danjih leptira na ovom području.
Ornitofauna Zrinske gore također zastupa pticu naziva Kosac – strogozaštićena, ugrožena ptica selica.

Vrlo rijetka vrsta, paleozojski svitkovac je Ukrajinska potočna paklara. Ona je živi fosil postojanja starog 400 milijuna godina, a samo nekoliko zemalja svijeta može se podičiti tim prapočetkom ribljeg svijeta.

Geomorfološke osobitosti

Reljefni oblici nastali su u nedavnoj geološkoj prošlosti. Najniži dijelovi prostora prekrivaju najmlađi aluvijalni sedimentni pijesak i šljunak. Različite su debljine, a prekriveni su muljevitim i nepropusnim glinovitim tlom razne debljine. U višim predjelima Zrinske gore ima jezerskih sedimenata starijeg neogena i oligocena , a u njenim najvišim dijelovima su paleogenski konglomerati i različiti slojevi mezozojskog porijekla. Rubni dijelovi ovog dijela prostora Banovine su glinoviti tereni koji stvaraju klizišta.

Uzvodno od ušća Petrinjčice u rijeku Kupu, u selu Hrastovica kroz kojeg se prolazi putem do Centra, odlomljena vapnenasta stijena kao dokaz postojanja. Milijuni godina ostavili su nam okamenjenu poruku – morsku školjku utisnutu u kamen. Okamine i fosili oko nas.

Šumska staništa Zrinske gore posjeduju veliku florističku i vegetacijsku raznolikost uvjetovanu geobotaničkim položajem, reljefom, litološko-pedološkom građom i klimom.

Ekološki utjecaji

Geološka podloga, raznolikost reljefa, bogatstvo vode, prirodne vegetacijske značajke, kao i stogodišnje korištenje prostornih cjelina za ljudsku djelatnost utjecale su na očuvanje biološke raznolikosti čemu doprinosi i znatan broj strogozaštićenih i ugroženih vrsta te se na području Banovine nalazi više područja uključenih u Europsku ekološku mrežu NATURA 2000.

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku Uniju , postali smo sastavni dio kulturne i prirodne baštine EU. Republika Hrvatska je zbog svojih geografskih, krajobraznih i bioloških karakteristika, gospodarskih aktivnosti i višestoljetnoga korištenja prostora, očuvala iznimno vrijedna područja koja su temeljem znanstvenih i stručnih kriterija uključena u NATURA 2000 ekološku mrežu EU. Ekološka mreža NATURA 2000 obuhvaća najznačajnija područja za očuvanje vrsta i stanišnih tipova i definirana je Uredbom o ekološkoj mreži.

Također tu je i nalazište vrlo rijetke vrste Hylocomium brevirostre, uvrštene na Crvenu listu mahovina većine europskih zemalja.

Skip to content